“Blurtso takes a trip” (XIII)

blurtso425a

This pound cake is delicious!